Hafele Hardware Technology

Häfele Beschlagtechnik
Επικοινωνία
Häfele GmbH & Co KG
Häfele Information Office
Τ.Θ. 28
19014 Καπανδρίτι Αττικής
Τηλ.: +30 210 617 95 44
Fax: +30 210 617 95 45
Στείλτε μας E-mail
Suche nach Häfele Büros
Suche nach einem Häfele-Büro in Ihrer Nähe
 Αναζητήστε έναν εμπορικό συνεργάτη της Häfele στην περιοχή σας

Γενικοί όροι επιχείρησης

Όροι πώλησης, προμήθειας και πληρωμής εκτός Γερμανίας

 

1. Προσφορές
Έως την σύναψη της σύμβασης οι προσφορές είναι δυνατόν να τροποποιηθούν.


2. Παραγγελία
Η αποδοχή εντολών γίνεται εγγράφως. Η εντολή θεωρείται αποδεκτή με την εκ μέρους μας αποδοχή της.


3. Διανομή και παραλαβή
Για όσο διάστημα εκκρεμούν οφειλές του αγοραστή, οι υποχρεώσεις και προθεσμίες διανομής αναστέλλονται. Σε περίπτωση που προκύψουν αμφιβολίες για τη φερεγγυότητα του αγοραστή επιφυλασσόμαστε να αρνηθούμε την εκπλήρωση της παροχής, να ζητήσουμε παροχή ασφάλειας για την περαιτέρω εκπλήρωση, να ζητήσουμε προκαταβολή ή να πάρουμε πίσω το εμπόρευμα που έχει αποσταλεί υπό την κυριότητά μας στην τιμή τιμολογίου πλην των σχετικών εξόδων που θα έχουν προκύψει (συνήθως 20% της αξίας του εμπορεύματος), χωρίς να χρειάζεται η λύση της σύμβασης ή άσκηση άλλου δικαιώματος.
Εάν ο αγοραστής δεν παραλάβει το εμπόρευμα όπως έχει συμφωνηθεί στη σύμβαση και εάν αυτή η καθυστέρηση δεν οφείλεται σε δική μας πράξη ή παράλειψη, τότε οφείλει το τίμημα που έχει συμφωνηθεί στην σύμβαση, σαν να έχει γίνει η διανομή.
Πόλεμος, διακοπή των εργασιών της εκμετάλλευσης, απεργία, έλλειψη πρώτης ύλης, κυκλοφοριακά προβλήματα και κρατικά μέτρα ή περιπτώσεις ανωτέρας βίας, μας απαλλάσσουν από την υποχρέωση διανομής κατά την διάρκεια των περιπτώσεων αυτών. Σε αυτές τις περιπτώσεις έχουμε δικαίωμα κατ’ επιλογή να υπαναχωρήσουμε μερικά ή ολικά από τη σύμβαση. 


4. Αποστολή
Όλες οι αποστολές πραγματοποιούνται για λογαριασμό και με ευθύνη του αγοραστή, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί εγγράφως κάτι διαφορετικό. Από και με την παράδοση του εμπορεύματος στον πρώτο μεταφορέα, στον οποίο έχει ανατεθεί η εκτέλεση της αποστολής, ο κίνδυνος για την τυχαία καταστροφή ή χειροτέρευση των εμπορευμάτων μεταβαίνει στον αγοραστή.
Εάν το εμπόρευμα φτάσει στον αγοραστή ζημιωμένο, και για να διατηρήσει το δικαίωμά του για αποζημίωση, ο αγοραστής υποχρεούται να προσκομίσει εξακρίβωση των πραγματικών περιστατικών ή σχετική βεβαίωση από το μεταφορέα.


5. Πληρωμή
Εάν δεν έχει συμφωνηθεί διαφορετικά, το τιμολόγιο μας είναι άμεσα πληρωτέο στο Nagold. Ο αγοραστής επιβαρύνεται με επιπλέον δαπάνες, όπως π.χ. επιβαρύνσεις από την τράπεζα για το έμβασμα του ποσού του τιμολογίου ή για την καταβολή των εγγράφων ναύλου. Το ίδιο ισχύει για τις διαφορές ισοτιμίας μεταξύ της υπολογισμένης ισοτιμίας  και της επίσημης ισοτιμίας. Ο αγοραστής φέρει και την ευθύνη για νομισματικές ζημίες. Η άσκηση δικαιωμάτων συμψηφισμού και επίσχεσης έναντι των απαιτήσεων μας αποκλείεται.


6. Ελαττώματα
Παράπονα σχετικά με την ποιότητα ή την ποσότητα του εμπορεύματος, πρέπει να εκφραστούν εντός μίας εβδομάδας από την παραλαβή του εμπορεύματος με αναφορά στα στοιχεία της παραγγελίας, στον αριθμό τιμολογίου και στον αριθμό αποστολής, περιγράφοντας τα αναλυτικά. Αρκεί η εμπρόθεσμη αποστολή διαμαρτυρίας για ελάττωμα. Εάν ο αγοραστής παραλείψει την εμπρόθεσμη εξέταση του εμπορεύματος ή την αποστολή της διαμαρτυρίας, τότε το εμπόρευμα θεωρείται εγκεκριμένο. Εάν η διαμαρτυρία για ελαττώματα είναι βάσιμη και νόμιμη είμαστε υποχρεωμένοι να κάνουμε ανταλλαγή του εμπορεύματος, ή κατά την προτίμηση μας να πάρουμε το εμπόρευμα πίσω και να επιστρέψουμε το τίμημα αγοράς. Άλλες απαιτήσεις, ειδικά αξιώσεις για αποζημίωση, αποκλείονται.


7. Επιφύλαξη κυριότητας
Η κυριότητα των εμπορευμάτων μας μεταβιβάζεται στον αγοραστή μόνο εφόσον έχει εξοφλήσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη συμβατική σχέση. Ο αγοραστής είναι υποχρεωμένος να συμβάλει στα μέτρα, τα οποία θέλουμε να λάβουμε για την προστασία της κυριότητάς μας. Ο αγοραστής υποχρεούται να μας ενημερώσει άμεσα εάν διεκδικούν τρίτα πρόσωπα δικαιώματα επί του εμπορεύματος, που έχει παραδοθεί με την επιφύλαξη κυριότητας και να μας υποστηρίξει σχετικά με την απόδειξη της κυριότητάς μας.

 

8. Διεθνείς κανόνες για την ερμηνεία των εμπορικών όρων του Διεθνούς Εμπορικού Επιμελητηρίου (Incoterms)
Σε περιπτώσεις αμφιβολίας εφαρμόζονται τα incoterms του διεθνούς εμπορικού επιμελητηρίου, όπως ισχύουν τη στιγμή της σύναψης της συμφωνίας, εφόσον δεν έχει συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό στους άνω όρους. Το γερμανικό δίκαιο εφαρμόζεται επικουρικά σε περίπτωση που ούτε οι όροι του παρόντος ούτε τα incoterms περιέχουν σχετική ρύθμιση.


9. Δίκαιο και δικαιοδοσία
Εφαρμοστέο είναι το γερμανικό δίκαιο, αποκλείοντας το δίκαιο αγοραπωλησίας Uncitral. Αρμόδιο για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν από αυτή τη σύμβαση είναι το Ειρηνοδικείο του Nagold. Εφόσον εμφανιστούμε εμείς ως ενάγοντες δικαιούμαστε να προσφύγουμε στα δικαστήρια στην έδρα του αγοραστή.


Nagold, Ιανουάριος 2002


© 2009 Häfele GmbH & Co KG
 

Επικοινωνία


Häfele Information Office
Τ.Θ. 28
19014 Καπανδρίτι Αττικής
Τηλ.: +30 210 617 95 44
Fax: +30 210 617 95 45
Email: info@hafele.gr

© Häfele GmbH & Co KG, Greece. All rights reserved.